1. Algemeen

Elk bezoek van de site van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard, en elk gebruik van de informatie die zich op de website van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard bevindt, houdt automatisch, en zonder voorbehoud, de expliciete aanvaarding in van deze algemene voorwaarden, in hun integraliteit vanwege de bezoeker en/of de gebruiker.

Deze voorwaarden kunnen op elk ogenblik door de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard worden gewijzigd.


2. Intellectuele eigendomsrechten

De website van de  Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard, als zodanig, evenals alle onderdelen ervan zonder uitzondering en van welke aard ook (teksten, foto’s, illustraties, grafisch en infografisch, logo’s, ….) kunnen beschermd zijn door het intellectuele eigendomsrecht, met name de auteursrechten.

Tenzij wettelijk bepaalde uitzonderingen is het gebruik van deze content, op welke wijze dan ook, strikt verboden. Derhalve zal reproductie of mededeling aan het publiek, het gebruik van deze content om welke reden en ten aanzien van wie dan ook, enkel mogelijk zijn mits uitdrukkelijke, eventueel schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming door de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard, en/of haar bestuurders, en/of haar aangestelden.

In geen enkel opzicht en in geen enkele mate kan de aanvaarding van huidige algemene voorwaarden geïnterpreteerd worden als een toelating tot reproductie of mededeling aan het publiek.


3. Aansprakelijkheid van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard

De informatie opgenomen op deze website is zorgvuldig en te goeder trouw opgesteld.

Anderzijds kan deze informatie niet als exhaustief beschouwd worden, noch wat betreft de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard en haar werking, noch wat betreft de uiteenzetting van de wettelijke bepalingen, noch wat betreft de andere onderdelen zonder uitzondering, noch wat betreft de actualiteit van de gegevens.

De bezoeker en/of de gebruiker van deze informatie aanvaardt uitdrukkelijk, door het bezoek en/of het gebruik van de informatie zelf, dat hij/zij de betreffende informatie niet zal inroepen of kunnen inroepen ten aanzien van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard en/of haar bestuurders, en/of derden, uit welke oorzaak en met welk voorwerp dan ook.

Het gebruik van deze informatie valt onder de exclusieve aansprakelijkheid van de gebruiker. De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard is niet aansprakelijk voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, voortvloeiend uit het genoemd gebruik, uit welke oorzaak dan ook, noch ten aanzien van de gebruiker, noch ten aanzien van derden.

 


4. Links

Indien en voor zover de site van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard weblinks zou bevatten naar andere websites, kan de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard in geen enkele mate aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van de betreffende websites, noch wat betreft de websites gelinkt aan de gelinkte sites.


5. Virussen

De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis en raadt elke bezoeker daarom aan zelf te scannen op de aanwezigheid van virussen.

De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard zal niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die door het bezoek van haar website zou kunnen veroorzaakt worden, noch ten aanzien van de bezoeker, noch ten aanzien van derden.


6. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

In voorkomend geval, en voor zover persoonlijke gegevens van de bezoeker en/of gebruiker van de site worden ingebracht/geregistreerd, zal deze niet gehanteerd worden dan voor het doel waarvoor de inbrenging/registratie geschiedt.

De Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard is niet gehouden tot een resultaatsverbintenis doch neemt gepaste technische en organisatorische maatregelen voor de bescherming van de persoonsgegevens tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging, diefstal, verlies, wijziging, en enige andere ongeoorloofde toegang of verwerking.

Conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de General Data Protection Regulation (GDPR) van 14 april 2016, heeft de bezoeker recht op inzage en verbetering van de verwerkte gegevens alsook de mogelijkheid om het openbaar register te raadplegen of zich hieruit te laten verwijderen. Hiertoe stuurt hij/zij een aangetekend schrijven naar het adres van de Wetenschappelijke Vereniging voor de Gezondheid van het Paard.

De privacy policy van de WVGP vind u op de Privacy - GDPR pagina van de WVGP website (klik hier)


7. Toepasselijke wetgeving en bevoegde Rechtbank

Alle onderdelen van deze site worden beheerst door het Belgisch Recht.

Alleen de Hoven en Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Gent zullen bevoegd zijn om enig geschil te beoordelen wat betreft deze website, de inhoud en de informatie erop vermeld, de eraan gelinkte internetsites of –pagina’s, alsmede het gebruik door de bezoeker of een derde.

 

 

Creative Commons Licentie
WVGP website van Dr. Ron de Morée is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0 België licentie .

In het kader van Europese privacy wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - de internationale benaming is GDPR (General Data Protection Regulation)- verklaart de Wetenschappelijke vereniging voor de gezondheid van het paard (WVGP) vzw, ondernemingsnummer 0685.760.801,  met als adres van de maatschappelijke zetel:

Salisburylaan 133

9820 Merelbeke (België),

verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.wvgp.org

Salisburylaan 133

9820 Merelbeke (België)

Tel: +32 9 2647618

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

WVGP vzw verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adres

- Telefoonnummer

- E-mail adres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan

   te maken, in correspondentie en telefonisch

- Bankrekeningnummer

- BTW nummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

WVGP vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- WVGP vzw verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens

  die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

WVGP vzw neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de WVGP vzw)  rechtstreeks bij betrokken is.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

WVGP vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

voor- en achternaam                    Bewaartermijn onbeperkt (fiscale verplichting en uitnodiging congres)

adres                                               Bewaartermijn 7 jaar (fiscale verplichting)

emailadres                                       Bewaartermijn onbeperkt (uitnodiging voor congres)

BTW nummer                                 Bewaartermijn 7 jaar (fiscale verplichting)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

WVGP vzw verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

WVGP vzw gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door WVGP vzw en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot gegevensoverdracht of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort of identiteitskaart), paspoortnummer en rijksregisternummer of burgerservicenummer (BSN) zwart,  

ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

WVGP vzw wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Commissie ter bescherming van de Persoonlijke levenssfeer. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

WVGP vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

♦ Home

Bestuur  

Congres -- Congresprogramma

                -- Master Class

                -- Congresverslagen

                -- Congresfoto's

Ondersteuning -- Horse Rescue

Registreren

Aanmelden / Afmelden 

Gebruikersprofiel

Nieuwsbrieven

Informatie  -- Atypische myopathie

                   -- CEM onderzoek bij DGZ

                   -- Equine influenza

                   -- Geneesmiddelen

                   -- Horse Rescue   

                   -- Identificatie en registratie van paardachtigen

                   -- Infectieuse Anemie

                   -- MoSS - een detectiesysteem voor atypische ziektebeelden

                   -- Positieve lijst 2013

                   -- Rhinopneumonie - EHV 

                   -- Sarcoieden 

                   -- West Nile Virus 

                   -- Wratten 

Weblinks

Open source

Disclaimer

♦ Sitemap

U bent succesvol afgemeld.

De informatie op de WVGP website wordt steeds geactualiseerd. Kom dus regelmatig eens een kijkje nemen.

 

Tot binnenkort !galopperend paard

 sitemap

  disclaimer

2011-08-292011-08-29n

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.