1.1 Kwalitatieve en kwantitatieve normen

1.1.1 Kwalitatieve normen
De voortgezette opleiding moet:
1. voldoen aan de regels van de Code der Plichtenleer;
2. van een geactualiseerd universitair niveau zijn;
3. voldoen aan de behoeften van het beroep en de maatschappij;
4. gebracht worden met de best aangepaste, logistieke en didactische middelen.

1.1.2 Kwantitatieve normen
De dierenarts moet minstens 60 BijscholingsPunten (BP / in het Frans: PFC, Points de Formation Continue) of Erkende BijscholingsPunten (EBP / in het Frans: PFCC, Points de Formation Continue Certifiée) behalen binnen drie opeenvolgende kalenderjaren.

1.2 Erkende bijscholingspunten
Wanneer een opleiding voorafgaandelijk geëvalueerd wordt door de bevoegde Gewestelijke Raad of een gedelegeerd organisme, spreekt men van een Erkende Bijscholing. Enkel deze heeft recht op EBP.

1.3 Autocontrole
De dierenarts houdt zelf zijn BP en EBP bij en legt ze voor op vraag van de bevoegde Gewestelijke Raad.

1.4 Vermeerderingscoëfficiënten
Eén uur voortgezette opleiding, evenals één uur e-learning, komt overeen met één BP.
Vermeerderingscoëfficiënten zijn mogelijk in geval van een erkende bijscholing.

De formule voor de berekening van de EBP is als volgt:
duur van de opleiding in uren x een trainingscoëfficiënt x een kenniscoëfficiënt.

Coëfficiënt volgens het type van training:
− Voordracht = 1
− Demonstratie van technische handelingen = 1,5
− Interactieve sessie = 2
− Practicum op kadavers = 2,5
− Practicum op levende dieren = 3

Coëfficiënt van kennis:
− Deelname = 1
− Geslaagde evaluatietoets = 2

1.5 Evaluatietoets
Elke evaluatietoets bestaat per begonnen schijf van vier uur opleiding uit minstens vijf meerkeuzevragen met telkens vier antwoordmogelijkheden. Men slaagt als men minstens 60% van de punten behaalt.

1.6 Boeken en tijdschriften
Wetenschappelijke boeken en tijdschriften, wat ook de informatiedrager is, tellen voor één BP per volledige schijf van 30 euro (aankoopprijs of prijs van het abonnement, exclusief BTW en geïndexeerd).
Het totaal aantal BP en EBP, behaald via e-learning en wetenschappelijke boeken of tijdschriften, mag maximaal 60% bedragen van de te behalen bijscholingspunten.

bron:  NGROD